+359 2 989 6578, +359 2 989 5331

НОВИНИ

20 февруари 2018 г.
"Огняново К" АД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016
"Огняново К" АД обявява процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016, с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Хидравличен багер с права лопата - 1 бр.
Обособена позиция 2: Минен камион - 1 бр.
Обособена позиция 3: Хидравлични челни колесни товарачи - 2 бр.“


Процедурата е във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0469-C01 по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.001 “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”.

Подаването на оферти става само онлайн чрез системата ИСУН2020
Документацията на процедурата е достъпна тук.

ЗА "ОГНЯНОВО К"
Ние сме най-големия производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
София 1301, ул. Позитано 7
ет.4, офиси 15-16

Тел:  02 9896578, 02 9895331
Факс: 02 9802087
"ОГНЯНОВО К" АД © 2004 - 2020 г.